Vanille duftolie 10 ml

Salgspris59.00
Udsolgt

Indeholder følgende af de 26 deklarations pligtige parfumestoffer: Ingen.

Produktet er faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lungerFaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjeirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.