Hyazint duftolie 10 ml

Salgspris59.00

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: Kanelalkohol, citronellol, eugenol, geraniol, limonen og linalool.

Produktet er faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lungerFaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.