Citruslund duftolie 10 ml

Salgspris49.00

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtgie parfumestoffer: Ingen.

Produktet er faremærket:

faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lungerFaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjne irritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.